Организация ветеранов

Организация ветеранов

Астанинский городской филиал Республиканского общественного объединения

Нұр-Сұлтан қалалық ардагерлер Кеңесінің Пленумы

НЕГІЗГІ МӘСЕЛЕЛЕР ТАЛҚЫЛАНДЫ

IMG_2374.jpg

Нұр-Сұлтан қаласы ардагерлер Кеңесі кезекті Пленумында соңғы уақытта атқарылған жұмыстары мен кезекті міндеттерін талқылады. Отырысқа ардагерлердің қалалық және аудандық Кеңестерінің басшылар мен елордалық ардагерлер қозғалысының активі қатысты. Қалалық ардагерлер Кеңесінің төрағасы Сансызбай Есілов елордалық ардагерлер ұйымы есеп беру кезеңінде өкілетті және атқарушы органдармен, бизнес құрылымдарының өкілдерімен, еріктілер ұйымдарымен, қоғамдық бірлестіктермен жұмысты жандандырып, ұйым қатарына жаңа мүшелерді тарта білді, сондай – ақ қарттардың әлеуметтік-тұрмыс жағдайларымен танысып, оларға атаулы көмек жасауды ұйымдастыра білді.

Ардагерлерге қолдау мен қамқорлық жасауда қалалық Кеңес қызметтің жаңа тәсілдерін тауып күнделікті жұмыстарында қолдана білді. Атап айтқанда ардагерлер ұйымдарын ұйымдық нығайту мен материалдық жабдықтауда қомақты іс-шаралар дайындап, қарттарды қоғамдық жұмысқа тарты. Аға ұрпақ ұйымдары Ардагерлер Орталығының жұмысын егде адамдардың бос уақыттарын тиімді пайдалануға, оларды көркемөнерпаздар ұйымдарына тартуға, жеке қызығушылық клубтарын ашуға, бұқаралық спорттық және мәдени іс – шаралар өткізуге мұрындық бола білді. Ардагерлердың атқарған ерен еңбектері мен ерліктері Ұлы Жеңісті, Халықаралық қарттар Күні мен басқа да белгілі мерекелерде атап өтілуде. Пленумға қатысушылар ұйымның басты міндеті қаладағы ардагерлер қозғалысын әрі қарай жетілдіру, қарттарқа қамқорлықты күшейту, олардың күндлікті мәселелерін шешу деп қабылдады. Ардагерлер ұйымдарын елордадағы ардагерлер қозғалысын жетілдіруде өкілетті және атқарушы органдармен, бизнес өкілдерімен, саяси партиялармен, жастар ұйымдарымен, еріктілер қозғалыстарымен бірлескен жұмыстарды нығайтуға, жастарды отансүйгіштікке, рухани тәрбиелеуге әрі қарай да белсенді ат салысуға шақырды.

IMG_2378.jpg

Ардагерлер ұйымдарын коронавирус пандемиясы індеті кезінде жұмыс жүргізу жолдарын жетілдіруге, қарттардың құқықтары мен мүдделерін қорғауды жаңаша форматта жүргізуге ұсыныс жасалды. Талқыланған мәселелер бойынша ардагерлердің қалалық Кеңесі Пленумының қаулылары қабылданды.

           *Қалалық ардагерлер Кеңесі
             25 тамыз,2020 жыл*

Совет ветеранов города Нур-Султан провел Пленум, на котором подвел итоги работы и обсудил задачи на ближайшую перспективу. На пленарном заседании приняли участие руководители городского и районных советов ветеранов, активисты ветеранского движения столицы.

IMG_2238.jpg

В своем докладе председатель городского совета ветеранов Сансызбай Есилов отметил, что за отчетный период городская организация ветеранов укрепила взаимодействие и сотрудничество с представительными и исполнительными органами, представителями бизнес структур, волонтерскими организациями, общественными объединениями, вовлекла в свои ряды новых членов, провела работу по изучению социально-бытовых условий лиц пожилого возраста, оказала им целенаправленную поддержку.

Повысилась активность городского совета по поиску и практическому применению форм и методов ветеранской деятельности. В этих целях определены приоритеты работы, принимаются меры по организационному и материальному укреплению ветеранских организаций, внедряются новые подходы вовлечения пожилых людей к общественной работе.

Ветеранские организации активизировали работу по созданию и руководству «Ардагерлер Орталығы» по организации досуга и развитию художественной самодеятельности, созданию клубов по интересам, организации спортивно-массовых и культурных мероприятий.

Добрым примером признания заслуг ветеранов стали празднования Дня Великой Победы, Международного Дня пожилых людей и других знаменательных дат оказания всесторонней благотворительной помощи старшему поколения.

Участники Пленума определили главной задачей организации дальнейшее укрепление ветеранского движения города, проявление заботы и внимания лицам пожилого возраста, оказание им практической помощи. Ветеранским организациям предложено принять меры по дальнейшему укреплению взаимодействия и сотрудничества с представительными и исполнительными органами в развитии ветеранского движения столицы, шире осуществлять связь с представителями бизнес структур, политическими партиями, молодежными организациями, волонтерским движением, в проявлении заботы и внимания представителям старшего поколения, активно участвовать в патриотическом, нравственном и духовном воспитании молодых людей.

Особое внимание уделено совершенствованию деятельности ветеранских организации в условиях пандемии коронавируса, изменению формата работы по защите прав и интересов лиц пожилого возраста. По обсужденным вопросам приняты соответствующие постановления Пленума городского Совета ветеранов.

IMG_2267.jpg

Постановлением Президиума Центрального Совета от 17.04.2020 года, за актвное участие в ветеранском движении и в связи с 33-летием ветеранской организации Почетным знаком
"Құрмет белгісі" награждены:

Аманбеков Казыбек Касабекович

Аширов Амангелды Абдуахитович

Кусаинова Уляш Айтмагембетовна

Вручил почетные знаки Председатель городского Совета ветеранов С.Есилов.

            Городской Совет ветеранов,
            20 августа,2020год